Krótka prezentacja wybranych dokumentów Magisterium i wypowiedzi papieża od 16 sierpnia do 15 listopada 2022 roku

1. Religie są źródłem pokoju, a nie wojnyPapież Franciszek podczas pielgrzymki do Kazachstanu, w swoim przemówieniu na otwarcie VII Kongresu Przywódców Światowych i Tradycyjnych Religii, mocno zaakcentował: Nie szukajmy fałszywych pojednawczych synkretyzmów, ale strzeżmy naszych tożsamości otwartych na odwagę inności, na braterskie spotkanie. Podczas tego spotkania, odbywającego się w stolicy Kazachstanu, wyraził głęboką nadzieję, że na tej ziemi powstanie „nowy jedwabny szlak” wymiany ludzkich ...

Continue reading

Życie duchowe. Namiętności. Niewidzialna walka ascezy

W warunkach dzisiejszego życia, w wyniku przepracowania i wyczerpania nerwowego, zmienia się wrażliwość ludzi. Medycyna wydłuża życie, równocześnie jednak zmniejsza odporność na cierpienie i różne braki. Kiedyś asceza ojców pustyni narzucała skrajne formy postu i innych umartwień, dzisiaj natomiast teren walki przesuwa się gdzie indziej. Człowiekowi nie jest potrzebny dodatkowy „doloryzm”; surowa asceza mogłaby go niepotrzebnie złamać. Dzisiejsza asceza jest raczej uwalnianiem się od koniecznośc...

Continue reading

…o Opatrzności Bożej

Nie są nam obce takie powiedzenia, jak: „Bóg to widzi”, „Bóg o tym wie”, „Jeśli Bóg pozwoli”, „Niech się dzieje wola Boża”, „Bóg pisze prosto po krzywych liniach”. Niewątpliwie są one wyrazem wiary w Bożą Opatrzność. Wierzymy bowiem, że Bóg jest wszechmogący i czuwa nad całym stworzeniem, ale nade wszystko kieruje naszymi losami. W tym kontekście jawi się pytanie o to, jak pogodzić Jego mądrość i dobroć z panującym w świecie złem i cierpieniem ludzi, często niewinnych.Źródło prawdy o Opatrzności...

Continue reading

Sytuacja prawna we wspólnocie Kościoła duchownego przeniesionego do stanu świeckiego

Z pewnych względów interesuje mnie sytuacja prawna duchownego po jego przejściu ad statum laicatum. Oczywiście pozostaje on członkiem Kościoła, ale jakie ma w nim prawa, jakie możliwości działania, a co jest mu zabronione?Przez przyjęcie sakramentu święceń, którego pierwszym stopniem jest diakonat, ochrzczony mężczyzna, który go przyjął, staje się duchownym (kan. 1009 § 1, kan. 1024 KPK/83). Zmienia się zatem jego pozycja prawna w Kościele. Sakrament święceń, jak uczy Katechizm Kościoła katolick...

Continue reading

Droga Odważnych Rozmowa z Dariuszem Dudkiem

Piotr Koźlak CSsR: Jak można określić nowy ruch dla świeckich Droga Odważnych, który pojawił się w rzeczywistości polskiego Kościoła dobrych kilka lat temu?Dariusz Dudek: Droga Odważnych to katolicki ruch formacyjny dla mężczyzn, który powstał w 2010 roku z inicjatywy teologa i coacha Mariusza Marcinkowskiego oraz psychoterapeuty Michała Piekary. Stawia on sobie dwa cele: formację mężczyzn wspierającą realizację ich powołania jako, ojców, kapłanów i zakonników oraz tworzenie środowiska ich wzros...

Continue reading

Sympozjum nt. „Ksiądz Franciszek Blachnicki: naukowiec – wizjoner – praktyk’; Lublin, 10-11 października 2022 roku

Sympozjum nt. „Ksiądz Franciszek Blachnicki: naukowiec -wizjoner - praktyk'; Lublin, 10-11 października 2022 roku Pod takim tytułem miała miejsce konferencja naukowa zorganizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Lublinie w dniach 10-11 października 2022 roku. Obrady plenarne miały miejsce w auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Swą obecnością zaszczycił uczestników pan wicepremier Henr...

Continue reading

Kardynał niezłomny

Nie jest łatwo opowiedzieć współczesnemu odbiorcy językiem filmu o postaci tak powszechnie znanej jak Prymas Tysiąclecia. Niemal każdy widz ma przecież własne wyobrażenie bł. Stefana kard. Wyszyńskiego. Nie jest też łatwo wykreować tę postać aktorsko, wymaga to bowiem nie tylko (przynajmniej względnego) podobieństwa fizycznego do pierwowzoru, ale także umiejętności odtworzenia - albo lepiej: zinterpretowania - jego zachowań i postaw, dając w miarę prawdziwe wyobrażenie jego sylwetki wewnętrznej ...

Continue reading