Kolegialność w służbie synodalności. Ryzyko czy szansa XVI Synodu Biskupów?

Wprowadzenie Nadanie życiu Kościoła nowej dynamiki kolegialności episkopalnej i synodalności to wielkie dążenie obecnego biskupa Rzymu. Papież Franciszek na nowo otwiera wszystkie podstawowe kwestie dotyczące soborowej i posoborowej debaty o władzy rozeznawania duszpasterskiego w Kościele. Pragnie wdrożenia modelu synodalności i kolegialności, to znaczy chce umożliwić podejmowanie w rama...

Continue reading

Towarzyszenie duchowe na drodze osób zranionych

Rozpoczynając rozważania o towarzyszeniu duchowym osobom zranionym, chcę zaznaczyć, że każdy człowiek niesie swój krzyż i przeżywa w sobie życiowe zranienia, które odbijają się w jego relacji z Bogiem. Podnoszę ten problem, ponieważ w posłudze Kościoła można ludzi zranionych traktować „z góry” - z niepotrzebnym dystansem lub nienaturalną litością. Taka postawa mocno kłóci się z tym, czego swoim stylem posługi uczy Chrystus w Ewangelii. Pan Jezus do ...

Continue reading

Znaczenie relikwii w duchowości chrześcijańskiej

Tłumne kolejki przed zabalsamowanym ciałem Lenina w Moskwie pokazują, że nawet ludzie uważający się za ateistów odczuwają duchową potrzebę cielesnej bliskości relikwii osób dla nich ważnych. Potrzeba ta jest przede wszystkim wciąż mocno przeżywana w ramach chrześcijańskiej pobożności ludowej. Rodzi się więc pytanie, jakie jest znaczenie relikwii w katolickiej duchowości. Teologia duchowości bada doświadczenia z nimi związane, bazując na fundamencie dogmatyki, teologii moralnej, biblistyki, eklez...

Continue reading

„Nie” dla sola Scriptura. Geralda O’Collinsa krytyka protestanckiego pryncypium

Tytułowa kwestia jest ważna zarazem z punktu widzenia teologicznego, jak i duszpasterskiego. Rosnącej wśród katolików, zwłaszcza zrzeszonych we wspólnotach, atencji dla Pisma Świętego nierzadko nie towarzyszy wiara szukająca zrozumienia, czym jest słowo Boże spisane pod natchnieniem i jak ma się Pismo Święte do całokształtu życia kościelnego. W niniejszym artykule zajmiemy się krytyką protestanckiego pryncypium sola Scriptura („tylko Pismo” ew. „tylko przez Pismo”), jaką zaprezentował w swoich p...

Continue reading

Kościół w poszukiwaniu przyszłości

Zastanawiając się nad teraźniejszością i przyszłością Kościoła, nie możemy tego czynić w oderwaniu od kontekstu zewnętrznego. Kościół jest bowiem częścią wspólnoty globalnej, co dobitnie wyraził Sobór Watykański II: Radość i nadzieja, smutek i trwoga ludzi w współczesnych, zwłaszcza ubogich i wszystkich cierpiących, są też radością i nadzieją, smutkiem i trwogą uczniów Chrystusowych; i nie ma prawie nic prawdziwie ludzkiego, co nie miałoby oddźwięku w ich sercu (KDK, 1). Na współczesną sytuację ...

Continue reading

W oczekiwaniu na trzecie polskie wydanie mszału rzymskiego

Wciąż oczekujemy na trzecie wydanie Mszału rzymskiego dla diecezji polskich. Warto zebrać fakty związane z mszałem Pawła VI i zadać pytanie: dlaczego tyle wydań w tak krótkich odstępach czasu? 1. Wydania Missale Romanum Pauli VI Wydanie pierwsze, poprawione oraz drugie (Missale Romanum. Editio typica 1970; Missale Romanum. Editio typica reimpressio, 1971; Missale Romanum. Editio typica altera, 1975) charakteryzują wspólne cechy zewnętrzne: mały format, ubogie wyposażenie w grafiki, bardzo skąpa ...

Continue reading

Jaka jest polska młodzież po pandemii?

Rozmowa z duszpasterzami młodzieży: Grzegorzem Gutem CSsR, Bogusławem Nawracajem CSsR i Maciejem Nowakiem CSsRPiotr Koźlak CSsR: Zacznijmy od sytuacji młodych na katechezie. Minęło ponad 30 lat od jej wprowadzenia do szkół. Przez wiele lat frekwencja była bardzo wysoka, w granicach 80-90%. Z biegiem lat coraz mniejsza, a ostatnie lata są wręcz alarmujące, zwłaszcza w dużych miastach. Jak postrzegacie ten problem?Maciej Nowak CSsR: Problem jest złożony i zależy od wielu czynników. Trzeba zauważyć...

Continue reading

Św. Jan Paweł II – papież Eucharystii – inspiracją do apostolstwa….

Ojciec święty Jan Paweł II podczas swojego długiego pontyfikatu zyskał sobie wiele określeń wskazujących na istotne rysy jego osoby i pontyfikatu. Nazwano go papieżem rodziny, papieżem godności i praw człowieka, papieżem dialogu, stróżem prawdy, obrońcą życia itd. Wydanie 7 października 2004 roku listu apostolskiego Mane nobiscum Domine oraz ogłoszenie 10 dni później Roku Eucharystii (od października 2004 do października 2005) upoważnia nas do nazwania go także papieżem Eucharystii.Niniejsze prz...

Continue reading

Krótka prezentacja wybranych dokumentów Magisterium i wypowiedzi papieża od 16 sierpnia do 15 listopada 2022 roku

1. Religie są źródłem pokoju, a nie wojnyPapież Franciszek podczas pielgrzymki do Kazachstanu, w swoim przemówieniu na otwarcie VII Kongresu Przywódców Światowych i Tradycyjnych Religii, mocno zaakcentował: Nie szukajmy fałszywych pojednawczych synkretyzmów, ale strzeżmy naszych tożsamości otwartych na odwagę inności, na braterskie spotkanie. Podczas tego spotkania, odbywającego się w stolicy Kazachstanu, wyraził głęboką nadzieję, że na tej ziemi powstanie „nowy jedwabny szlak” wymiany ludzkich ...

Continue reading

Życie duchowe. Namiętności. Niewidzialna walka ascezy

W warunkach dzisiejszego życia, w wyniku przepracowania i wyczerpania nerwowego, zmienia się wrażliwość ludzi. Medycyna wydłuża życie, równocześnie jednak zmniejsza odporność na cierpienie i różne braki. Kiedyś asceza ojców pustyni narzucała skrajne formy postu i innych umartwień, dzisiaj natomiast teren walki przesuwa się gdzie indziej. Człowiekowi nie jest potrzebny dodatkowy „doloryzm”; surowa asceza mogłaby go niepotrzebnie złamać. Dzisiejsza asceza jest raczej uwalnianiem się od koniecznośc...

Continue reading