25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych przez Wydawnictwo Homo Dei oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po 25 maja 2018. Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwo ze strony internetowej www.homodei.com.pl, www.homodei.pl, w tym zapisywanych w plikach cookies.

A. Kto jest administratorem Państwa danych?
Administratorem Państwa danych jest:

Wydawnictwo Homo Dei
30-523 Kraków
ul. Zamoyskiego 56
NIP: 679-00-86-877
www.homodei.pl
tel. 12 656 29 88
 
B. Dlaczego chcemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
- realizacja zamówień – umów sprzedaży zawieranych z Państwem,
- wystawianie dokumentów związanych z transakcjami – dokumenty finansowe, kurierskie i pocztowe, dokumentacja transakcji, formularze i wykazy – także w serwisie internetowym,
- kontakt z Państwem w sprawie transakcji i dostaw – obsługa zamówień, ofert, w trakcie i po sprzedaży,
- informowanie Państwa o statusie zamówień i transakcji oraz ich przebiegu,
- identyfikowanie i monitoring płatności za zakupione towary, współpraca z instytucjami finansowymi,
- inne procesy obsługowe – np. reklamacje, zwroty, rękojmia, dochodzenie roszczeń,
- procesy ofertowe,
- serwis internetowy oraz aplikacje wewnętrzne (użytkowe, ewidencyjne, badawcze i statystyczne), w których przetwarzane są dane użytkowników, uczestników, kontrahentów i partnerów,
- również przetwarzanie danych z dokumentacji organizacyjno-formalno-prawnej (w tym dokumenty rejestrowe) oraz umów, porozumień i prowadzonej korespondencji, procedur w związku z promocją i aktywnością marketingową oraz obsługą podmiotów danych, 
- dostarczanie za Państwa zgodą treści o charakterze reklamowym, promocyjnym i marketingowym, np. ulotki, informacje handlowe, mailing, reklama www.
 
C. Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych?
Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej.
Przetwarzanie danych osobowych będzie miało miejsce, gdy:
- osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę,
- jest to niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem,
- jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego,
- jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów.
 
D. Skąd mamy Państwa dane osobowe?
Administrator otrzymał je od Państwa podczas składania zamówienia, zakładania konta, podczas zawierania umów, w trakcie prowadzenia korespondencji, a także później,
w związku z transakcjami dokonywanymi przez Państwa w naszej księgarni stacjonarnej i internetowej.
 
E. Jakie mają Państwo prawa w stosunku do Państwa danych osobowych?
Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia.
Mogą Państwo także wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz zgłosić sprzeciw przeciwko ich przetwarzaniu.
Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 
F. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
G. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe udostępniamy stronom transakcji oraz umów, które zawierają Państwo z Wydawnictwem Homo Dei oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, pocztowe, kurierskie, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników Wydawnictwa, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych.
 
H. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
- statystycznych i archiwizacyjnych,
- maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział – będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.
W celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Wydawnictwo Homo Dei zobowiązane są do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
Wiadomość przesyłamy jedynie w celach informacyjnych, nie musicie Państwo podejmować żadnych kroków, aby zaakceptować zmiany.