Wydawnictwo „Homo Dei” istnieje od 31 marca 1993 r. Jest ono własnością osoby prawnej - Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, ale jako podmiot gospodarczy działa autonomicznie. Specjalizuje się w szeroko rozumianej literaturze religijnej, kierując ją do szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem duchowieństwa.

Dyrektor wydawnictwa:

  • o. Piotr Koźlak CSsR

Zastępcy dyrektora:

  • o. Marek Kotyński CSsR
  • o. Janusz Serafin CSsR

Skład wydawnictwa:

  • Paulina Lenar (redakcja)
  • Magdalena Dobosz (marketing, korekta)
  • Tomasz Sekunda (marketing, sekretarz kwartalnika)

Rada wydawnicza:

  • o. Mirosław Chmielewski CSsR
  • o. Paweł Drobot CSsR
  • o. Kazimierz Fryzeł CSsR
  • o. Marek Saj CSsR
  • o. Marek Urban CSsR

Kontakt z Redakcją:

  • 698 523 726
  • wydawnictwo@homodei.pl

ETYKA WYDAWNICZA

Wydawnictwo Homo Dei stosuje standardy dotyczące publikacji, kierując się zasadami etyki wydawniczej Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (Committee on Publication Ethics, https://publicationethics.org/). Publikacje zgłoszone do wydawnictwa są weryfikowane i oceniane zgodnie z tymi zasadami.

Jako wydawca:

 • przestrzegamy obowiązujących standardów wydawniczych i zasad etyki wydawniczej;
 • dbamy o interesy naszych autorów oraz współpracowników;
 • oceniamy proponowane nam teksty, opierając się na recenzjach, które przygotowują specjaliści z danej dziedziny nauki;
 • decydujemy o publikacji dostarczonych materiałów, chcąc zagwarantować naszym czytelnikom wartościowe i oryginalne opracowania danego tematu, oparte na rzetelnej wiedzy i doświadczeniu;
 • redaktorzy wydawnictwa współpracują z autorami w celu osiągnięcia najlepszych efektów zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalnym;
 • w wypadkach niezgodnych z etyką wydawniczą (np. plagiat, błędy merytoryczne lub metodologiczne) wstrzymujemy prace nad publikacją do momentu naprawienia niedociągnięć albo rezygnujemy z publikacji;
 • od recenzentów oczekujemy rzetelnego, obiektywnego i opartego na najlepszej wiedzy podejścia do recenzowanej publikacji oraz terminowego dostarczenia recenzji.

Zasady przyjmowania do druku i recenzowania publikacji naukowych

 1. Tekstem nadesłanym do wydawnictwa zajmuje się w pierwszej kolejności redakcja, oceniając propozycję pod kątem jej wartości i poprawności merytorycznej. Redakcja decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu. W szczególnych przypadkach głos zabiera Rada Wydawnicza.
 2. Następnie tekst zostaje przesłany do recenzji. Jako recenzent zostaje wybrana osoba mająca odpowiednie kwalifikacje do ocenienia merytorycznej i formalnej strony nadesłanego tekstu.
 3. Pozytywna recenzja rozpoczyna cykl produkcyjny, czyli redakcję i korekty tekstu, przygotowanie do druku oraz finalnie druk publikacji. Recenzja, w której recenzent wskazuje na braki przesłanego tekstu, staje się podstawą do zwrócenia publikacji autorowi w celu naprawienia lub uzupełnienia zauważonych braków. Recenzja negatywna powoduje odrzucenie tekstu.
 4. Tekst przyjęty do druku trafia do zespołu redakcyjnego, który w porozumieniu z autorem przygotowuje go do opracowania technicznego pod kątem druku. Autor ma wgląd w ten proces na każdym etapie i może zgłaszać swoje sugestie odnośnie do układu graficznego książki. Ostateczna wersja publikacji po zaakceptowaniu przez autora i redakcję zostaje skierowana do drukarni.

Sposób opracowywania recenzji

 1. Recenzent dostarcza recenzję zaproponowanego wydawnictwu tekstu w formie pisemnej.
 2. Recenzent ma za zadanie ocenę merytoryczną i formalną przedstawionego tekstu.
 3. Recenzja winna się cechować obiektywizmem, rzetelnością i zawierać konstruktywne sugestie względem ocenianej pracy.
 4. Obowiązkiem recenzenta jest zachowanie tajemnicy odnośnie do recenzowanej publikacji osobom trzecim.