Kolegialność w służbie synodalności. Ryzyko czy szansa XVI Synodu Biskupów?

Wprowadzenie Nadanie życiu Kościoła nowej dynamiki kolegialności episkopalnej i synodalności to wielkie dążenie obecnego biskupa Rzymu. Papież Franciszek na nowo otwiera wszystkie podstawowe kwestie dotyczące soborowej i posoborowej debaty o władzy rozeznawania duszpasterskiego w Kościele. Pragnie wdrożenia modelu synodalności i kolegialności, to znaczy chce umożliwić podejmowanie w rama...

Continue reading

Towarzyszenie duchowe na drodze osób zranionych

Rozpoczynając rozważania o towarzyszeniu duchowym osobom zranionym, chcę zaznaczyć, że każdy człowiek niesie swój krzyż i przeżywa w sobie życiowe zranienia, które odbijają się w jego relacji z Bogiem. Podnoszę ten problem, ponieważ w posłudze Kościoła można ludzi zranionych traktować „z góry” - z niepotrzebnym dystansem lub nienaturalną litością. Taka postawa mocno kłóci się z tym, czego swoim stylem posługi uczy Chrystus w Ewangelii. Pan Jezus do ...

Continue reading

Znaczenie relikwii w duchowości chrześcijańskiej

Tłumne kolejki przed zabalsamowanym ciałem Lenina w Moskwie pokazują, że nawet ludzie uważający się za ateistów odczuwają duchową potrzebę cielesnej bliskości relikwii osób dla nich ważnych. Potrzeba ta jest przede wszystkim wciąż mocno przeżywana w ramach chrześcijańskiej pobożności ludowej. Rodzi się więc pytanie, jakie jest znaczenie relikwii w katolickiej duchowości. Teologia duchowości bada doświadczenia z nimi związane, bazując na fundamencie dogmatyki, teologii moralnej, biblistyki, eklez...

Continue reading

„Nie” dla sola Scriptura. Geralda O’Collinsa krytyka protestanckiego pryncypium

Tytułowa kwestia jest ważna zarazem z punktu widzenia teologicznego, jak i duszpasterskiego. Rosnącej wśród katolików, zwłaszcza zrzeszonych we wspólnotach, atencji dla Pisma Świętego nierzadko nie towarzyszy wiara szukająca zrozumienia, czym jest słowo Boże spisane pod natchnieniem i jak ma się Pismo Święte do całokształtu życia kościelnego. W niniejszym artykule zajmiemy się krytyką protestanckiego pryncypium sola Scriptura („tylko Pismo” ew. „tylko przez Pismo”), jaką zaprezentował w swoich p...

Continue reading

Kościół w poszukiwaniu przyszłości

Zastanawiając się nad teraźniejszością i przyszłością Kościoła, nie możemy tego czynić w oderwaniu od kontekstu zewnętrznego. Kościół jest bowiem częścią wspólnoty globalnej, co dobitnie wyraził Sobór Watykański II: Radość i nadzieja, smutek i trwoga ludzi w współczesnych, zwłaszcza ubogich i wszystkich cierpiących, są też radością i nadzieją, smutkiem i trwogą uczniów Chrystusowych; i nie ma prawie nic prawdziwie ludzkiego, co nie miałoby oddźwięku w ich sercu (KDK, 1). Na współczesną sytuację ...

Continue reading

W oczekiwaniu na trzecie polskie wydanie mszału rzymskiego

Wciąż oczekujemy na trzecie wydanie Mszału rzymskiego dla diecezji polskich. Warto zebrać fakty związane z mszałem Pawła VI i zadać pytanie: dlaczego tyle wydań w tak krótkich odstępach czasu? 1. Wydania Missale Romanum Pauli VI Wydanie pierwsze, poprawione oraz drugie (Missale Romanum. Editio typica 1970; Missale Romanum. Editio typica reimpressio, 1971; Missale Romanum. Editio typica altera, 1975) charakteryzują wspólne cechy zewnętrzne: mały format, ubogie wyposażenie w grafiki, bardzo skąpa ...

Continue reading

Jaka jest polska młodzież po pandemii?

Rozmowa z duszpasterzami młodzieży: Grzegorzem Gutem CSsR, Bogusławem Nawracajem CSsR i Maciejem Nowakiem CSsRPiotr Koźlak CSsR: Zacznijmy od sytuacji młodych na katechezie. Minęło ponad 30 lat od jej wprowadzenia do szkół. Przez wiele lat frekwencja była bardzo wysoka, w granicach 80-90%. Z biegiem lat coraz mniejsza, a ostatnie lata są wręcz alarmujące, zwłaszcza w dużych miastach. Jak postrzegacie ten problem?Maciej Nowak CSsR: Problem jest złożony i zależy od wielu czynników. Trzeba zauważyć...

Continue reading