W czwartek 9 listopada 2023 r., w 291. rocznicę powstania Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela odbyło się sympozjum naukowe oraz wręczenie nagród Pro Redemptione. Oba te wydarzenia organizowane są przez wydawnictwo Homo Dei, należące do Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, a także  WSD Redemptorystów w Krakowie.

Tegoroczne sympozjum naukowe zostało zatytułowane: „Benedykt XVI – największy teolog dzisiejszych czasów?”. Przyciągnęło wielu gości, naukowców oraz studentów, przede wszystkim z Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II oraz z Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy na Stradomiu. Zgromadzonych gości powitał przełożony domu krakowskiego o. dr Jacek Zdrzałek, a zarazem rektor naszego seminarium.

Jako pierwszy na mównicę wyszedł ks. prof. dr hab. Robert Woźniak. Wygłosił on referat pt. „Teologia systematyczna Josepha Ratzingera”, w którym starał się znaleźć klucz do całościowego ujęcia teologii papieża. Wskazywał zwłaszcza na fundamentalne dla myśli Benedykta pojęcie relacji.

Kolejnym referentem był ks. dr hab. Robert Skrzypczak, a tytuł jego wystąpienia brzmiał: „Defensor fidei. Walka cywilizacyjna oczami Benedykta XVI”. Ukazał w nim zmarłego niedawno papieża jako przede wszystkim tytułowego obrońcę wiary, podkreślając jego niezgodę na relatywizowanie pojęcia prawdy, a w konsekwencji – nauki wiary chrześcijańskiej.

Jako trzeci zaprezentował się dr Paweł Milcarek, który swój referat rozpoczął od osobistej historii spotkań z Benedyktem XVI. Krótki wykład nosił tytuł: „Nonkonformizm wierności. Wstęp do drogi duchowej Josepha Ratzingera/Benedykta XVI”.

Jako ostatni referował ks. dr Tomasz Bać. Jego wykład zatytułowany był: „Liturgia i życie chrześcijańskie w myśli teologicznej Benedykta XVI”. Ksiądz Doktor argumentował w nim, że źródło i centrum nauczania najpierw Josepha Ratzingera, a w końcu następcy św. Piotra znajdowało się w liturgii, przede wszystkim w Eucharystii.

Sympozjum zakończyła krótka dyskusja.

Po przerwie goście ponownie zgromadzili się w auli na wręczenie nagród „Pro Redemptione” (łac. „dla Odkupienia”). Nagroda „Pro Redemptione” przyznawana jest od 2014 roku w następujących kategoriach: długotrwała współpraca redakcyjna z wydawnictwem lub kwartalnikiem „Homo Dei”; propagowanie troski o formację kapłańską; dla młodych teologów i kapłanów, którzy działalnością pisarską przyczyniają się do rozwoju myśli teologicznej lub którzy tworzą i propagują formy ewangelizacji dla młodzieży służące jej duchowemu rozwojowi; za dorobek naukowy i świadectwo życia; dla kapłana pracującego za granicą Polski. Patronem honorowym nagrody jest Prymas Polski – J.E. abp Wojciech Polak, Przewodniczący Komisji ds. Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski.

Na początku ceremonii, ojciec dr Piotr Koźlak CSsR, dyrektor wydawnictwa i redaktor naczelny kwartalnika Homo Dei, wspomniał dwóch wybitnych redemptorystów, związanych z tymi instytucjami, którzy zmarli w bieżącym roku: o. dra Kazimierza Fryzła CSsR i o. dra hab. Stanisława Bafię CSsR.

W pierwszej kategorii, długotrwała współpraca redakcyjna z wydawnictwem lub kwartalnikiem „Homo Dei”, nagrodzono redemptorystę – o. prof. dr hab. Ryszarda Hajduka CSsR.

W drugiej kategorii, propagowanie troski o formację kapłańską, nagrodzono ks. dr Krzysztofa Dyrka SJ.

W trzeciej kategorii dla młodego kapłana, tworzącego nowe formy ewangelizacji młodzieży, nagrodzono ks. Jakuba Bartczaka.

W czwartej kategorii, dla kapłana pracującego za granicą Polski, nagrodzono J.E. bpa Adama Musiałka SCJ, od wielu lat pracującego na misjach w Republice Południowej Afryki. W jego imieniu nagrodę odebrał Sekretarz Sekretariatu Misji Zagranicznych Zgromadzenia Księży Sercanów, ks. Zbigniew Chwaja SCJ.

W ostatniej, piątej kategorii: za dorobek naukowy i świadectwo życia, nagrodzono ks. prof. dr hab. Franciszka Greniuka. W jego imieniu nagrodę odebrał ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad.

Na zakończenie wydarzenia głos w imieniu Prowincjała o. Dariusza Paszyńskiego zabrał o. dr Sylwester Pactwa, radny nadzwyczajny Prowincji Warszawskiej Redemptorystów. Następnie wszyscy zebrani udali się do krakowskiego refektarza na obiad.

br. Jakub Ciepły CSsR, WSD Redemptorystów w Krakowie