…o Opatrzności Bożej

Nie są nam obce takie powiedzenia, jak: „Bóg to widzi”, „Bóg o tym wie”, „Jeśli Bóg pozwoli”, „Niech się dzieje wola Boża”, „Bóg pisze prosto po krzywych liniach”. Niewątpliwie są one wyrazem wiary w Bożą Opatrzność. Wierzymy bowiem, że Bóg jest wszechmogący i czuwa nad całym stworzeniem, ale nade wszystko kieruje naszymi losami. W tym kontekście jawi się pytanie o to, jak pogodzić Jego mądrość i dobroć z panującym w świecie złem i cierpieniem ludzi, często niewinnych.Źródło prawdy o Opatrzności...

Continue reading