Głoszenie homilii podczas świąt maryjnych

Kazanie maryjne ma bogatą tradycję w dziejach chrześcijaństwa. Zajmuje również ważne miejsce w historii kaznodziejstwa polskiego. Głoszenie tych kazań inspirował bowiem kult maryjny głęboko zakorzeniony w narodzie polskim. Wystarczy choćby wspomnieć liczne świątynie, kaplice i sanktuaria poświęcone Matce Bożej oraz związane z nimi uroczystości odpustowe.Andrzej A. Napiórkowski na podstawie publikacji kazań tak charakteryzuje współczesne polskie kaznodziejstwo maryjne: W świetle soborowych wskaza...

Continue reading